2020-09-07

ليست قيمت انواع فن كويل

ردیف مدل ظرفیت هوادهی به cfm قیمت ۱ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۲۰۰ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲ فن كويل سقفي توكار ۳ رديفه ۳۰pa ۳۰۰
2020-09-07

ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻦ ﮐﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﻣﯿﺪﯾﺎ – Midea

ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻦ ﮐﻮﺋﻞ ﻫﺎي ﻣﯿﺪﯾﺎ – Midea شرح ظرفیت CFM مدل قیمت (ریال) ﻓﻦ ﮐﻮﺋﻞ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﯿﺪﯾﺎ ۳۰۰ MKC-۳۰۰ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰۰ MKC-۴۰۰ ۹۴/۰۰۰/۰۰۰
2020-09-07

ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ داﻛﺖ اﺳﭙﻠﻴﺖ اﻳﻨﻮرﺗﺮ Cool wave

شرح ﻇﺮﻓﯿﺖ(rh / Blu) قیمت (ریال) ۱ داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ سرد و ﮔﺮم اﯾﻨﻮرﺗﺮ،ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ، ﮔﺎز R۴۱۰ ۱۸۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲ داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ سرد و ﮔﺮم اﯾﻨﻮرﺗﺮ،ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ، ﮔﺎز R۴۱۰
2020-09-07

ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ داﻛﺖ اﺳﭙﻠﻴﺖ ﺳﺎده Cool Wave

شرح ﻇﺮﻓﯿﺖ(rh / Blu) قیمت (ریال) ۱ داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ ﴎد و ﮔﺮم ﺳﺎده، ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ، ﮔﺎز R۴۱۰، ﺣﺎره ای ۱۸۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ ﴎد و ﮔﺮم
ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!