2019-09-01

سیستم VRF

تاریخچه VRF در ابتدا سیستم VRF  از طریق شرکت ژاپنی دایکین بوجود آمد. این دستگاه برندهای مختلفی دارد که اکثرا وارداتی هستند VRF اولین بار سال