خرید کولر تابلو برق

2019-09-01

کولر تابلو برق

کولر تابلو برق  به صورت پورتابل بوده و به تابلو برق متصل میگردد و باعث خنک کاری تابلو برق میشود در این روش نیازی به خنک