عملکرد چرخه سرد سازی

2019-12-10

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

هر چرخه سرد سازی نیاز به چهار بخش دارد.    در صورتی که شرایط طرح به گونه ای باشد که از سیستم تبرید تراکمی استفاده کنیم