محسابه ضریب عملکرد چرخه سردسازی

2019-12-10

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

هر چرخه سرد سازی نیاز به چهار بخش دارد.    در صورتی که شرایط طرح به گونه ای باشد که از سیستم تبرید تراکمی استفاده کنیم
ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!