2019-08-26

فن کویل

فن کویل چیست؟ فن کویل یک مبدل حرارتی می باشد که وظیفه ی انتقال حرارت از سیال واسط آب به محیط که می تواند محیط زندگی