هزینه فن کوئل داکتی

2019-08-27
فن کویل کانالی پرفشار

فن کوئل داکتی: Fan coil Duct Type

فن کوئل داکتی از نظر ظاهر مشابه فن کوئل سقفی توکار است و در داخل سقف کاذب قرار می گیرد. قدرت و فشار هوای خروجی به