آیا علت انتقال کرونا در بیمارستان ها سیستم های تهویه مطبوع هستند؟